Založenie spoločnosti


Prejsť na obsah

Zápis spoločnosti

Zápis spoločnosti do obchodného registra je posledným krokom pri založení spoločnosti. Spoločnosť vzniká až zápisom do registra, v ten okami spoločnosť sa stáva právnym subjektom. Zápis spoločnosti sa uskutočňuje na základe návrhu. Ten je potrebné podať na predpísanom tlačive spolu s úhradou správneho poplatku. Ten sa v súčanosti vyberá vo výške 331 Eur. Je potrebné brať na zreteľ, že každú skutočnosť, ktorá sa požaduje zapísať do obchodného registra, musí navrhovať osvedčiť príslušnými listinami - originálmi alebo overenými kópiami.

V súdnej praxi pri posudzovaní návrhov sú častokrát odlišnosti. Pre niektorý súd môže byť Váš návrh postačujúci, iný ho pre určitý nedostatok odmietne. V takomto prípade je navrhovateľ povinný odstrániť nedostatok podania len v 15 dňovej lehote od oznámenia odmietnutia vykonať zápis. Ak tak neurobí, navrhovateľ prichádza o súdny poplatok za podanie návrhu, nakoľko ten sa v tomto prípade nevracia. Je preto žiadúcu, aby navrhovateľ aj v takýchto situáciach vedel ako konať ďalej. Využitie služieb externej poradenskej firmy je osožné aj v týchto prípadoch. Poradenská firma vám vypracuje námietku voči odmietnutiu vykonať zápis ako aj odstráni nedostatky podania. V konečnom dôsledku firma zodpovedá za to, aby spoločnosť bola zapísaná.

Nevyužiť služby externej firmy pri zakladaní spoločnosti je mrhaním príležitostí. Pri zakladaní spoločnosti vo vlastnej réžii musí navrhovateľ uhradiť súdny poplatok vo výške 331,50 Eur. Dnes už pri tejto cene navrhovateľ môže využiť službu poradenskej firmy a nezaplatiť ani o korunu naviac, ako keby spoločnosť zakladal sám. Je zbytočné uhradiť 331,50 Eur len za návrh na zápis spoločnosti do registra, keď pri cene 331 Eur podnikateľ získa servis poradenskej firmy ako aj uhradenie súdneho poplatku za zápis spoločnosti do registra. V konečnom súčte navrhovateľ nepreplatí ani o 1 Euro naviac a dokonca aj ušetrí!

Esero Esero

Založenie spoločnosti už za 428,- Eur!

Poplatok za zápis ako aj za overenie pravosti listín prikladaných k návrhu zahrnutý v cene! Vaše ďalšie výdavky pozostávajú len zo správnych poplatkov za vystavenie živnostenských listov a overenia podpisov.

Eserocka

Zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným - ako bez problémov založiť novú spoločnosť Eseročka s. r. o.

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu