Založenie spoločnosti


Prejsť na obsah

Založenie sro

Spoločnosť je založená spísaním zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy. Založiť spoločnosť môže už jeden zakladateľ, ak nie je jediným zakladateľom v ďalších troch spoločnostiach. Najviac môže mať spoločnosť 50 spoločníkov. Zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva musí sĺňať požiadavky zákona a musí obsahovať požadované náležitosti. V prípade ak tieto náležitosti neobsahuje, registrový súd nemôže vykonať zápis spoločnosti do obchodného registra a návrh na zápis odmietne. Z uvedeného dôvodu je pre zakladateľov výhodnejšie využiť služby externej firmy, ktorá v dnešnej dobe dokáže ponúknuť založenie spoločnosti už bez nákladov navyše.

Proces založenia spoločnosti pri využití služieb poradenskej firmy je veľmi jednoduchý. Hlavná úloha zakladateľov v takýchto prípadoch spočíva len v poskytnutí základných údajov o spoločnosti - a to názov spoločnosti, sídlo, predmety podnikania a pod. Poradenská firma na základe poskytnutých údajov vypracuje spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu, pričom predmetný dokument upraví podľa konkrétného prípadu. Je rozdiel ak spoločnosť zakladá jediný zakladateľ od založenia spoločnosti manželmi alebo založenia spoločnosti známymi. V takýchto prípadoch je častokrát potrebné upraviť proces rozhodovania v spoločnosti, upraviť delenie zisku, prípadne upraviť ďalšie dôležité ustanovenia zmluvy, ktoré sú potrebné, aby spoločnosť fungovala efektívne a dlhodobo. Nie je dobré podceniť tento prvotný úkon, nakoľko prípadne nedostaky v zmluve sa môžu prejaviť neskôr a pre fungovanie spoločnosti to môže byť výrazne obmedzujúci faktor.

Pri založení spoločnosti vznikajú zakladateľom výdavky. Tie po vzniku spoločnosti sú výdavkami danej spoločnosti v prvom účtovnom období. Medzi prvotné výdavky zaraďujeme správne poplatky za overenie podpisov. Ďalšími výdavkami sú správne poplatky za vystavenie živnostenských listov. V prípade voľných živností je zakladateľ povinný uhradiť 100,- Sk za každý živnostenský list, u viazaných a remeselných živností je to 500,- Sk za živnostenský list a pri koncesii je to 1000,- Sk za koncesiu. Vystavené živnostenské listy ako aj koncesiu je navrhovateľ povinný overiť. Overené kópie v dvojitom vyhotovení sú povinnou prílohou návrhu na zápis spoločnosti do registra. V tomto prípade tak zakladateľ musí uhradiť správne poplatky za overenie pravosti listín zväčša 4x za jeden živnostenský list (živnostenské listy sú prevažne vystavované ako dvojstranné, pričom je povinnosť overiť obidve strany). Posledným výdavkom zakladateľa je poplatok za zápis spoločnosti do registra. Ten sa vyberá vo výške 10 000,- Sk a platí sa kolkami pri podaní návrhu. Výšku týchto výdavkov môže zakladateľ jednoduho minimalizovať. Ako podľa porovnania výdavkov na založenie spoločnosti vyplýva, dvaja zakladatelia dokážu pri využití služieb spoločnosti Eseročka s.r.o. pri priemernom počte živnostenských listov ušetriť niekoľko stoviek korún oproti zakladaniu spoločnosti vo vlastnej réžii. Jednoznačne je teda pre zakladateľa výhodnejšie z pohľadu časovej a finančnej náročnosti využiť služby externej firmy, ako sa púšťať do zakladania spoločnosti samostatne.

Esero Esero

Založenie spoločnosti už za 331,- EUR / 9 971.71 Sk!

Poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra je už zahrnutý v cene! Vaše ďalšie výdavky pozostávajú len zo správnych poplatkov za vystavenie živnostenských listov a overenia podpisov a overenia príloh.


Zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným - ako bez problémov založiť novú spoločnosť Eseročka s. r. o.

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu