Založenie spoločnosti


Prejsť na obsah

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zákon rozlišuje medzi založením spoločnosti s ručením obmedzeným od jej vzniku. Na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebná písomná zmluva alebo zakladateľská listina podpísaná všetkými spoločníkmi s úradne overenou pravosťou podpisov. Pre vznik spoločnosti sa vyžaduje zápis do obchodného registra. Odo dňa zápisu môže spoločnosť nadobúdať práva a povinnosti.

Každá spoločnosť musí mať svoj
názov, ktorý musí byť určený už pri založení. V zmysle Obchodného zákonníka sa názvom rozumie obchodné meno. Súčasťou obchodného mena spoločnosti je aj dodatok označujúci právnu formu, pričom spoločnosť je povinná uvádzať obchodné meno spolu s dodatkom označujúcim súčasný právny stav v spoločnosti ("v likvidácii" alebo "v konkurze"). Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom inej spoločnosti a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o spoločnosti alebo o predmete podnikania. Na odlíšnie obchodného mena nestačí rozdielne označenie právnej formy.

Sídlo spoločnosti musí byť určené už pri vzniku. Sídlom sa rozumie adresa, kde sa sústreďuje vykonávanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Za adresu sa považuje názov ulice alebo iného verejného priestranstva s orientačným - súpisným číslom, názov obce s uvedením jej poštového smerovacieho čísla. Adresy založené na uvádzaní čísla poštovej priehradky P. O. BOX nie sú prípustné.

Základnou podmienkou pri založení spoločnosti je vypracovanie
spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej lisitny a jej podpísanie všetkými spoločníkmi s úradne overenými podpismi. Ďalšou podmienkou je nadobudnutie živnostenského listu alebo koncesnej listiny. Spoločnosť je povinná ohlásiť svoju živnosť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla spoločnosti. Spoločnosť v prípade remeselných alebo viazaných živností musí ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorý preukazuje odbornú spôsobilosť pre vykonávanie konkrétnej remeselnej alebo viazanej živnosti. Pri získaní živnostenského oprávnenia sú štatutári spoločnosti - konatelia - povinní preukázať svoju bezzúhonnosť a to výpisom z registra trestov.


Zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným - ako bez problémov založiť novú spoločnosť Eseročka s. r. o.

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu