Založenie spoločnosti


Prejsť na obsah

Ohlásenie živnosti

Živnostenský register Slovenskej republiky

Každá založená spoločnosť s ručením obmedzením musí získať živnostenské alebo iné podnikateľské oprávnenie. V určitých prípadoch, však môže ísť o oblasť, v ktorej je možné podnikať aj bez osobitného oprávnenia (napr. v poľnohospodárstve).

Živnostenské listy sú vydávané obvodnými úradmi odbor živnostenského podnikania na základe ohlásenia živnosti miestne príslušnému živnostenkému úradu podľa sídla s.r.o. Za vydanie živnostenského listu sa platí správny poplatok 3 Eur, za vydananie viazenej alebo remeselnej živnosti sa platí 16,5 Eur a za vydanie koncesnej listiny sa platí 33 Eur. Podmienky pre získanie podnikateľských oprávnení, ktoré nie sú živnosťou, ustanovujú osobitné zákony. Na základe ohlásenia živnosti, ktoré podávajú konatelia spoločnosti, živnostenský úrad vydá živnostenské listy alebo koncesnú listinu na obchodné meno spoločnosti.

V ohlásení remeselnej, viazanej alebo koncesovanej živnosti musí spoločnosť určiť zodpovedného zástupcu, ktorý bude zodpovedať za odborné prevádzkovanie živnosti. Táto osoba nemusí, ale môže byť z okruhu konateľov alebo spoločníkov. Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné i osobitné podmienky prevádzkovania živnosti a musí mať bydlisko na územi SR. Zodpovedným zástupcom spoločnosti nemôže byť člen dozornej rady, prípadne iného kontrolného orgánu tejto spoločnosti. Zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovno-právnom vzťahu k podnikateľovi, to neplatí pokiaľ je zodpovedný zástupca spoločníkom s.r.o..


Živnostenské oprávnenie na základe vydaného živnostenského listu alebo koncesnej listiny vzniká spoločnosti až dňom, ku ktorému bude spoločnosť zapísaná do obchodného registra. Spoločnosť na základe týchto listín bez zápisu do obchodného registra podnikať nemôže.


Zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným - ako bez problémov založiť novú spoločnosť Eseročka s. r. o.

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu